Vechtdal Wonen en gemeente Ommen werken samen aan versnelling woningbouwrealisatie

Vechtdal Wonen en gemeente Ommen werken samen aan versnelling woningbouwrealisatie

OMMEN  – Woningstichting Vechtdal Wonen, gemeente Ommen en huurdersorganisatie Vechtdal
bundelen hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen.
Hiervoor tekenden zij op 14 december 2022 de prestatieafspraken voor 2023. Hierin staat wat ze gaan
doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen. De afspraken gaan over meer dan alleen
het bouwen van woningen, het gaat ook over duurzaamheid, doelgroepen (senioren, statushouders,
jongeren), leefbaarheid en doorstroming.

De partijen hebben een gezamenlijk doel: zorgen dat iedereen een thuis heeft en zich thuis voelt in de
samenleving. De prioriteit ligt komend jaar op het versnellen van woningbouwrealisatie, gezien de nijpende
situatie op de woningmarkt. Er worden niet alleen nieuwe woningen gebouwd, ook zijn er opnieuw afspraken
gemaakt om de doorstroom vanuit bijvoorbeeld sociale huur te bevorderen. Op die manier komen er woningen
vrij voor starters en jongeren.