Wie zijn we?

Impact’ als sociale doelstelling

Het bestuur en de organisatie streven naar een positie als sociale onderneming: een efficiënt geleide organisatie met een verdienmodel en een op winst gericht beleid. Voor ons is de winst niet het doel maar een middel om als lokale streekomroep sociale doelstellingen te realiseren. Sociale doelstellingen zijn de uitkomst van overleg over het effect (‘impact’) dat we voor en met onze stakeholders kunnen realiseren. Voor lokale omroepen zijn gemeenten vanouds belangrijke stakeholders, naast de binnen die gemeenten aanwezige kleine dorpskernen, de ondernemers in het Vechtdal en Vechtdalbreed werkende instellingen.

Raadpleeg voor meer informatie over ons beleid als sociale onderneming de pagina Beleidsplan.

Professionalisering als strategie

We realiseren onze doelstelling door:

  • met -toekomstige- werknemers en vrijwilligers continu te werken aan kwaliteitsverbetering door professionalisering;
  • door meetbare feed back van mediaconsumenten als 'de beste van het Vechtdal';
  • met een -binnen onze mogelijkheden optimale- organisatie voor journalistiek en technisch talent.

Dagelijks Bestuur

Douwe Prinsse   Tiny Hoving
Cor de Feyter


Douwe Prinsse vz. (l), Tiny Hoving en Cor de Feyter

Hoofdredacteur

Wim de JongeWim de Jonge

Algemeen Bestuur Stichting RTV Vechtdal

Douwe Prinsse, voorzitter
Tiny Hoving, secretaris-penningmeester
Cor de Feyter, algemeen bestuurslid
Vacature, algemeen bestuurslid
Adviseur G. Westerman

Media Toezicht

Het programma van lokale omroepen dient voor 50% te bestaan uit lokale Informatie, lokale Cultuur en Educatie (de zgn. ICE-norm). Het Commissariaat voor de Media ziet hier op toe. Bij RTV Vechtdal waakt het Programmabeleidsbepalend Orgaan (‘PBO’) over de naleving van de ICE-norm. Het PBO vertegenwoordigt in zijn samenstelling de verschillende stromingen in de lokale bevolking. Het stelt jaarlijks het programmabeleid van RTV Vechtdal vast. Het bestuur van RTV Vechtdal verstrekt de informatie die het PBO voor het uitoefenen van zijn taak nodig heeft.

PBO RTV Vechtdal

Mevr. drs. Marijke van den Berg, Zwolle, docent journalistiek Hogeschool Windesheim.
Chris Brandsema, Dalfsen, dir. Sales Nederland Arcabo, vz. Platform Breed Economisch Overleg Dalfsen en vz. Stichting Bevaarbaarheid van de Vecht.
Mevr. Fennia Franken, Dedemsvaart, Divisiemanager Langdurige Zorg, Baalderborggroep Hardenberg.
ds. Hans Schipper, vz., Dalfsen, em. predikant PKN Dalfsen.
Henk Riezebos, Dalfsen, eigenaar Kunstlokaal Dalfsen.
mevr. Ivonne Saueressig, Vrijwilligersmakelaar SAAM Welzijn, Dalfsen.

Journalistieke onafhankelijkheid

Vrijwilligers verrichten hun journalistieke werkzaamheden onder de regels van het RTV Vechtdal Programmastatuut. Daarin vinden vrijwilligers de beginselen voor verantwoorde journalistiek. Het PBO waarborgt de journalistieke onafhankelijkheid van de vrijwilligers door onafhankelijk van het bestuur te besluiten over het Programmabeleid. Het PBO kiest uit zijn midden een voorzitter en vergadert vier maal per jaar. Het bestuur neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen en heeft daarbij geen stemrecht.