Wie zijn we?

'Impact’ als sociale doelstelling

Het bestuur en de organisatie streven naar een positie als sociale onderneming: een efficiënt geleide organisatie met een verdienmodel en een op winst gericht beleid. Voor ons is de winst niet het doel maar een middel om als lokale streekomroep sociale doelstellingen te realiseren. Sociale doelstellingen zijn de uitkomst van overleg over het effect (‘impact’) dat we voor en met onze stakeholders kunnen realiseren. Voor lokale omroepen zijn gemeenten vanouds belangrijke stakeholders, naast de binnen die gemeenten aanwezige kleine dorpskernen, de ondernemers in het Vechtdal en Vechtdalbreed werkende instellingen.

Raadpleeg voor meer informatie over ons beleid als sociale onderneming de pagina Beleidsplan.

Professionalisering als strategie

We realiseren onze doelstelling door:

  • met -toekomstige- werknemers en vrijwilligers continu te werken aan kwaliteitsverbetering door professionalisering;
  • door meetbare feed back van mediaconsumenten als 'de beste van het Vechtdal';
  • met een -binnen onze mogelijkheden optimale- organisatie voor journalistiek en technisch talent.
  • initiatieven te nemen die bijdragen aan professionele uitstraling en impact; een voorbeeld is het Jongerenkanaal 'VechtdalNeXt', in samenwerking met Omroep NOOS (Hardenberg), de Welzijnsorganisaties SAAM Welzijn (Dalfsen), De Stuw (Hardenberg) en WijZijn (Ommen) en het Vechtdal College (Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg).

Dagelijks Bestuur

    Tiny Hoving
Cor de Feyter

Chris Brandsema vz. (geen foto), Tiny Hoving en Cor de Feyter

Hoofdredacteur

Wim de JongeWim de Jonge

Algemeen Bestuur Stichting RTV Vechtdal

Chris Brandsema, voorzitter
Tiny Hoving, secretaris-penningmeester
Cor de Feyter, algemeen bestuurslid
Vacature, algemeen bestuurslid
Vertrouwenspersoon, Gerrit Westerman

Media Toezicht

Het programma van lokale omroepen dient voor 50% te bestaan uit lokale Informatie, lokale Cultuur en Educatie (de zgn. ICE-norm). Het Commissariaat voor de Media ziet hier op toe. Bij RTV Vechtdal waakt het Programmabeleidsbepalend Orgaan (‘PBO’) over de naleving van de ICE-norm. Het PBO vertegenwoordigt in zijn samenstelling de verschillende stromingen in de lokale bevolking. Het stelt jaarlijks het programmabeleid van RTV Vechtdal vast. Het bestuur van RTV Vechtdal verstrekt de informatie die het PBO voor het uitoefenen van zijn taak nodig heeft.

PBO RTV Vechtdal

Mevr. drs. Marijke van den Berg, Zwolle, docent journalistiek Hogeschool Windesheim.
Mevr. Fennia Franken, Dedemsvaart, Divisiemanager Langdurige Zorg, Baalderborggroep Hardenberg.
Henk Riezebos, Dalfsen, eigenaar Kunstlokaal Dalfsen.
Mevr. Ivonne Saueressig, Vrijwilligersmakelaar SAAM Welzijn, Dalfsen.
ds. Hans Schipper, vz., Dalfsen, em. predikant PKN Dalfsen.

Journalistieke onafhankelijkheid

Vrijwilligers verrichten hun journalistieke werkzaamheden onder de regels van het RTV Vechtdal Programmastatuut. Daarin vinden vrijwilligers de beginselen voor verantwoorde journalistiek. Het PBO waarborgt de journalistieke onafhankelijkheid van de vrijwilligers door onafhankelijk van het bestuur te besluiten over het Programmabeleid. Het PBO kiest uit zijn midden een voorzitter en vergadert vier maal per jaar. Het bestuur neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen en heeft daarbij geen stemrecht.

Klachten

Wanneer kijkers of luisteraars een klacht willen indienen over een programma of een programmaonderdeel is dat natuurlijk mogelijk. Indieners van klachten vullen een klachtenformulier in; het Dagelijks Bestuur neemt de klacht in behandeling en reageert binnen 14 dagen.

Vul hier het klachtenformulier in.

Vertrouwenspersoon

Vrijwilligers binnen RTV Vechtdal kunnen tijdens hun werkzaamheden geconfronteerd worden met conflictsituaties en vormen van ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten en discriminatie. De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over dergelijk ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kent RTV Vechtdal goed en is gemakkelijk toegankelijk voor de vrijwilligers. De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die zijn lastiggevallen en die hulp en adviesnodig hebben

  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;

  • Het desgewenst begeleiden, als de medewerker de zaak aan de orde wil stellen bij de persoon waarmee de medewerker een conflict dan wel probleem heeft of bij het bestuur van RTV Vechtdal

  • Het doorverwijzen (indien nodig) naar een andere hulpverlener/hulpverlenende instantie

  • Het adviseren van het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon binnen RTV Vechtdal is G. (Gerrit) Westerman.