Esther de Snoo over verwachting verkiezingen

Boer wil duidelijkheid van nieuw kabinet

Duidelijke keuzes, perspectief bieden en herstel van vertrouwen. Dat is wat boeren en tuinders verwachten van een nieuw kabinet, blijkt uit de Nieuwe Oogst-verkiezingspeiling. Boeren en tuinders weten al jaren niet wat het kabinet nu precies van hen wil. Het kabinet heeft wel doelstellingen opgesteld waar de agrarische sector aan moet voldoen.

De landelijke opgave voor de veehouderij is 5 megaton broeikasgasreductie in 2030. De uitstoot van ammoniak moet met 41 procent verminderd zijn. In 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. En in 2030 moet de land- en tuinbouw in Nederland nagenoeg emissieloos produceren. Maar wat deze doelstellingen betekenen voor individuele boeren en tuinders, dat weet niemand. Geen ondernemer weet wat de opgave betekent voor het eigen bedrijf, hoe daaraan te voldoen en op welke manier dat wordt beoordeeld.

Gevolg is dat de sector al jaren stilstaat. Uit https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/08/13/driekwart-van-de-boeren-wil-verduurzamen">onderzoek van Nieuwe Oogst in de zomer van 2022, waar 1.400 agrariërs aan meewerkten, blijkt dat driekwart wel degelijk wil verduurzamen maar niet weet hoe. De zekerheid dat investeringen in duurzaamheid zijn terug te verdienen, zou veel ondernemers over de streep trekken.

Boeren en tuinders snakken naar duidelijkheid. Ze willen vooruit en hun bedrijf klaarmaken voor de toekomst. Maar ondernemers weten niet wat die overheidsopgaven nu precies betekenen voor het eigen bedrijf, hoe ze daaraan kunnen voldoen. LNV kon die duidelijkheid niet geven de afgelopen jaren. Die onvoorspelbaarheid is funest voor het vertrouwen in de overheid en het draagvlak van boeren om de sectorale milieudoelen te bereiken. Een nieuw kabinet zal zich dit ten zeerste moeten aantrekken.