Inloopavond Gebiedsvisie Regio

REGIO - Inloopavond Gebiedsvisie Zwolle-Staphorst-Dalfsen-Zwartewaterland. Op donderdagavond 12 december houden de vertegenwoordigers van de bewoners- en belangenorganisaties en samenwerkende overheden een inloopavond over de ‘Gebiedsvisie in wording’ voor het landelijk gebied tussen Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Hasselt en het gebied rond Hessenpoort, ten noorden van de Vecht. De locatie is Hotel Restaurant Het Roode Hert, Hessenweg 41 (N340), 7722 PJ in Dalfsen. Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur is er een informatiemarkt. Ieder halfuur (van 19.30 uur tot 21.00 uur) wordt in een aparte ruimte een korte presentatie gegeven over de gebiedsvisie in wording.

Waarom een gebiedsvisie? Uitbreiding van het industriegebied Hessenpoort (Zwolle), het plaatsen van windmolens, woningbouw, mogelijk een railterminal, veranderingen in de landbouw en zoveel meer. Er komt veel af op het landelijk gebied tussen Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Hasselt en het gebied rond Hessenpoort, ten noorden van de Vecht. Dit heeft invloed op de leefbaarheid van dat gebied en hoe om te gaan met de ondernemerskansen voor agrariërs en/of ontwikkelruimte voor agrarisch gebied. Het gebied valt onder vier verschillende gemeenten, waar de verschillende overheden, maar ook de provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta, hun eigen afwegingen maken. Er is nu geen overkoepelende ruimtelijke visie voor het gebied. Zes bewoners- en belangenorganisaties hebben in 2022 aan de overheden gevraagd om de regie op de ontwikkeling van het gebied te nemen én om daarbij de bewoners en gebruikers meteen te betrekken. In 2023 zijn de belangen- en bewonersorganisaties, provincie, gemeenten en het waterschap samen gestart met het opstellen van een gebiedsvisie.

Waar staan we nu met de gebiedsvisie? Met verschillende vertegenwoordigers van bewoners en overheden, is gesproken over de kwaliteiten van het gebied. Wat is de aard van het gebied, wat is de cultuur en welke plekken zijn bijzonder? Ook is gesproken over de ontwikkelingen die op het gebied afkomen en welke plekken en kwaliteiten daaronder kunnen lijden, zoals de leefbaarheid. Gezamenlijk is een aantal thema’s benoemd, waar de gebiedsvisie zich op gaat richten. De visie is dus nog niet klaar, maar we willen bewoners en gebruikers van het gebied tussentijds informeren en betrekken. Hoe wordt bijvoorbeeld aangekeken tegen:

- De mogelijke noordelijke uitbreiding van Hessenpoort en de weidevogels in dat gebied.

- De plannen voor bedrijventerreinen voor de dorpen Dalfsen, Nieuwleusen en Staphorst concentreren bij Hessenpoort of in de buurt van elk van de verschillende kernen.

- De opstelling van windmolens in de verschillende gemeenten en hoe deze landschappelijk op elkaar af te stemmen.

- De kenmerken van het landschap en hoe die kunnen worden versterkt.

Inloopbijeenkomst Op de inloopbijeenkomst wordt aan bezoekers en belangstellenden gevraagd mee te denken over de kwaliteiten van het gebied. Er wordt informatie gegeven over wat er op het gebied afkomt en de actuele stand van zaken van de ontwikkelingen. Ook kunnen bezoekers meegeven hoe men aankijkt tegen de thema’s en dilemma’s waaraan de gebiedsvisie aandacht schenkt.

voldoende-water.png

  • Bron: Drents Overijsselse Delta