De drie zoekgebieden windenergie, waarin het technisch gezien mogelijk is om wind op te wekken.

OMMEN -  Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om drie zoekgebieden voor windenergie vast te stellen. Dit zijn gebieden waar het technisch gezien mogelijk is om windenergie op te wekken. Het voorstel voor het aanwijzen van zoekgebieden windenergie wordt besproken in de raadscommissie op 7 juni. De behandeling en besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad op 22 juni.

Met het vaststellen van de zoekgebieden houdt de gemeente zelf de regie in handen. Na 1 juli 2023 zou de provincie bevoegd zijn om zelf aanvragen voor windturbines af te handelen. De zelfregie van de gemeente is in lijn met het coalitieakkoord, waarin de ambitie ‘Ommen energieneutraal in 2050’ staat beschreven. Dat betekent dat alle energie die dan in gemeente Ommen wordt gebruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt. Deze opgave is alleen haalbaar met de inzet van meer windenergie.

Technische verkenning

De eerste stap om in de toekomst meer windenergie mogelijk te maken, is het vaststellen van zoekgebieden door de gemeenteraad. Daarom heeft de gemeente Ommen een verkenning laten uitvoeren door een extern adviesbureau. Daarin is gekeken waar windturbines mogelijk zijn, rekening houdend met bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden, bebouwing en laagvliegroutes. Deze verkenning is een technische kwestie, waarbij concrete locaties nog geen rol spelen. Op basis van dit onderzoek zijn de drie ruime zoekgebieden voor windenergie vastgesteld. Het vaststellen van locaties vindt later in het proces plaats, na een zorgvuldig participatieproces met focus op lokaal eigendom en lokale opbrengsten.

Afwegingskader en participatie

Als de gemeenteraad akkoord is met het voorstel voor de zoekgebieden, volgt er eind 2023 een afwegingskader windenergie. Een dergelijk afwegingskader is eerder vastgesteld voor zonne-energie in Ommen. Met een afwegingskader stelt de gemeenteraad voorwaarden vast waaraan de meest Persbericht geschikte projecten dienen te voldoen. Deze voorwaarden bevatten onder andere ruimtelijke, technische en maatschappelijke kaders. Bijvoorbeeld eisen ten aanzien van lokaal eigendom en participatie van omwonenden. Pas nadat het afwegingskader is vastgesteld door de raad, kan de gemeente initiatiefnemers uitnodigen voor het indienen van concrete windenergieprojecten.