OMMEN - De gemeenteraad van Ommen heeft gisteravond, tijdens de raadsvergadering, het raadsvoorstel over de nieuwe verkeersstructuur voor het centrum van Ommen vastgesteld. Dit betekent dat de gemeenteraad het college van B&W de opdracht heeft gegeven omde verkeersstructuur in het centrum te verbeterenaan de hand van een maatregelenpakket. De eerste stap bestaat uit het opwaarderen van de noordelijke rondweg, zodat deze aantrekkelijker isvoor doorgaand verkeer. Vervolgens wordt op de Vechtkade en de Julianastraat een beweegbare afsluiting geplaatst om het doorgaande verkeer te weren.Hierdoor blijft het centrum van Ommen vanuit alle richtingen bereikbaar voor bezoekersenverbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum. “Nu dit besluit is genomen door de raad kunnen we verder werken aan de uitwerking van de plannen. Dit doen we samen met ondernemers, inwoners en belanghebbenden,” aldus wethouder Bongers.

De Ommer gemeenteraad nam in januari van dit jaar al een principebesluit, maar met het vaststellen van het raadsvoorstelis er een definitieve keuze gemaaktover de nieuwe verkeersstructuur. De meest in het oog springende maatregelen is het weren vandoorgaand verkeeropde Vechtkade en in de Pr.Julianatraat om deze zodoende veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Een andere maatregel is de opwaardering van de rondweg N347, de Coevorderweg, Slagenweg en Balkerweg, waar mogelijk naar 70 kilometer per uur. Ook wordt er eenvrijliggend fietspad naast de Chevalleraustraat aan gelegd en wordt de verkeerssituatie ten noorden en ten zuiden van de H.Mulertbrug verbeterd. Integrale aanpakWethouder Bongers: “We hebben een integrale afweging gemaakt voor Ommen, voor de lange termijn.Degemeenteraad heeft nu gekozen voor de variant waarbij op de Vechtkade en in de Julianastraat een ‘knip’ geplaatst wordt tegen doorgaand autoverkeerdoor middel van een beweegbare afsluiting. Er moet nog veel uitgewerkt en uitgezocht worden. Dit willen wij samen met inwoners en ondernemersdoen. Hoewe dit precies gaan doen leggen we vast in een plan van aanpak.Naar verwachting kan dit plan aan het einde van dit jaar gepresenteerd worden aan de samenleving. Deeerste stap is dan het opwaarderen van de gewenste routes en aansluitend worden de Vechtkade en Pr. Julianstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.De komende maanden pakken we ook een aantal zaken concreet op. Zowordt er dit jaar nog gestart met de realisatie van het gewenste fietspad langs de Chevalleraustraat.”

Veilig, bereikbaar en gezellig centrum

Met de nieuwe verkeersstructuur wordt invulling gegeven aan de verkeersvisie 2030 en bijgedragen aan de ambities van een groen, gezellig en geïnspireerd Ommen. Denieuwe verkeersstructuur zorgt voor een betere balans tussenleefbaarheid, verkeersveiligheiden bereikbaarheid in het centrum van Ommen. Ommen blijft vanuit alle richtingen goed bereikbare stad. Doordat deintensiteit van het autoverkeer in het centrumin de toekomst afneemt, verbetert het verblijfsklimaat en wordthet centrum een nog aantrekkelijkereplek voor inwoners en bezoekers. En met goede fiets-en autoparkeervoorzieningen in en rond het centrum, kan er zo dicht mogelijk bij het centrum geparkeerdwordenomvervolgens het centrum te bezoeken.