Waterschap verbetert wateraanvoer Vechterweerd Noord bij Dalfsen

VECHTDAL - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kan beginnen met de uitvoering van het wateraanvoerplan Vechterweerd Noord. Dit heeft het algemeen bestuur dinsdag 7 maart besloten. Het waterschap gaat maatregelen treffen om water vanuit de Vecht het gebied in te laten stromen. Dit is nodig om de grondwaterstandsverlaging te compenseren die de drinkwaterwinning Vechterweerd aan de noordzijde van de Vecht veroorzaakt. Samen met drinkwaterbedrijf Vitens is daarom een wateraanvoerplan opgesteld.

Nieuw gemaal

Met de eerdere aanleg van de Dalfserveldwetering, de bouw van gemaal Broekhuizen en de verlegging van de N340 wordt het nu ook mogelijk om het laatste stukje van de uitbreiding van het watersysteem in dit gebied uit te voeren. Bij de Dalfserveldwetering en De Bese plaatsen ze een nieuw gemaal. Dit gemaal kan 5.000 liter water per minuut uit de Dalfserveldwetering in de bestaande watergang parallel aan de Hessenweg pompen. Om deze watergang op het gewenste waterpeil te kunnen houden, plaatsen ze ook een stuw. Daarnaast maken  het talud aan de wegzijde breder én verbreden ze een bestaande kavelsloot. Door deze maatregelen maken  wateraanvoer ook in dit gebied mogelijk.

In overleg met omwonenden wordt binnenkort gestart met de uitvoering. De werkzaamheden zijn voor de zomer van 2023 afgerond.