Op de foto staan van links naar rechts: Robert Waarsing, directeur-bestuurder VechtHorst | wethouder André Schuurman | Pieter Brattinga, voorzitter TOEK | Ruud Moison, voorzitter HOV.  Martijn Rink, directeur bestuurder Vechtdal Wonen, heeft op 1 december de prestatieafspraken ondertekend en ontbreekt dan ook op de foto.

DALFSEN - De gemeente Dalfsen, Woonstichting VechtHorst, Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging TOEK en Huurdersorganisatie Vechtdal hebben op 5 december de samenwerkingsovereenkomst Wonen 2023-2024 ondertekend. Voor 2023 richten de partijen zich vooral op versnelde nieuwbouw, verduurzaming, aandacht voor energiearmoede en het voorkomen en bestrijden van schulden, begeleiding van kwetsbare doelgroepen en het behouden van een leefbare woonomgeving.

Het versnellen van woningbouw is een belangrijk thema in de prestatieafspraken. De gemeentelijke woonvisie voorziet al in uitbreiding van het aantal woningen in de gemeente. De Nationale Prestatieafspraken, landelijke afspraken over volkshuisvesting, vragen van gemeenten nog meer versnelling in nieuwbouw. VechtHorst start in 2023 met de bouw van 47 eengezinswoningen in Nieuwleusen. Daarnaast onderzoeken VechtHorst en de gemeente Dalfsen de mogelijkheden voor het versneld bouwen van flexwoningen voor diverse doelgroepen, waaronder bijvoorbeeld statushouders en spoedzoekers.

Wethouder André Schuurman licht toe: “We zijn in alle vijf kernen van de gemeente bezig met nieuwbouwlocaties, zodat er voor de komende jaren woningen toegevoegd kunnen worden. Bij nieuwbouw wordt conform onze woonvisie 30% sociale huur gepland. Ook kijken we naar plekken voor nieuwbouw binnen de bebouwde kommen. Hiermee is de nieuwbouw van sociale huurwoningen na 2024 ook geborgd.”

Voorkomen van schulden

De partijen gaan in 2023 ook nauwer samenwerken in de vroegsignalering van schulden en het voorkomen van energiearmoede. Daarnaast zetten de corporaties de verduurzaming van woningen volgend jaar onverminderd voort. “Door onder meer de hoge inflatie en de hoge energieprijzen staat veel mensen die weinig te besteden hebben het water aan de lippen”, zegt Robert Waarsing, directeur-bestuurder van woonstichting VechtHorst. “Betaalbaarheid en vooral het voorkomen van schulden krijgen daarom nu onze volle aandacht. Net zo belangrijk is de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en een leefbare woonomgeving. We zijn blij dat ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid hier volop aan wil bijdragen.”

Martijn Rink, bestuurder van Vechtdal Wonen, vult aan: “De prestatieafspraken zijn een prachtig voorbeeld van hoe wij in gezamenlijkheid de uitdagingen in Dalfsen aanpakken. Juist door deze netwerksamenwerking bundelen wij onze krachten en zijn we zo maatschappelijk van meerwaarde.”

Ook TOEK-voorzitter Pieter Brattinga is blij met de afspraken: "De twee belangrijkste onderwerpen zijn voor ons het tekort aan sociale huurwoningen en het voorkomen van betalingsproblemen als gevolg van de hoge energiekosten en inflatie. Beide hebben een prominente plek in deze afspraken.”

Wonen, welzijn en zorg

De partijen hebben ook afspraken gemaakt over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen die begeleiding of zorg nodig hebben. De gemeente stelt een woonzorgvisie op over de huisvesting van deze kwetsbare doelgroepen en betrekt VechtHorst en Vechtdal Wonen daarbij. VechtHorst begint daarnaast met de voorbereiding van de bouw van 31 zorggeschikte woningen voor 2024.