Provincie investeert opnieuw in versterking centrum van Ommen

OMMEN - De gemeente Ommen en de Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen hebben vorig jaar de handen ineengeslagen met ondernemers en vastgoedeigenaren om samen te werken aan een gastvrij en vitaal centrum van de stad Ommen. Hiervoor is met steun van de provincie Overijssel een ontwikkelstrategie voor het centrum opgesteld die door het College is vastgesteld. Vanuit de provincie Overijssel is voor de verdere uitvoering van deze ontwikkelingsstrategie opnieuw een subsidie toegekend.

Subsidie
De provincie Overijssel kent aan de gemeente Ommen een subsidie van 100.000,- toe voor het werken aan een herkenbare identiteit van het centrumgebied door het versterken van diverse centrumdelen van Ommen. Daarbij wordt door een stuurgroep vanuit gemeente, ondernemersfonds en pandeigenaren ingezet op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in een compact centrum. Daarnaast wordt de leegstand verder aangepakt door in de periode tot het voorjaar van 2025 in te zetten op de volgende acties:
• Samen wordt gewerkt aan een plan om leegstaande panden een kansrijke invulling te geven. Om dit goed te kunnen monitoren, wordt een database ontwikkeld waarin alle leegstaande panden komen te staan. Dat gebeurt in overleg met een klankbordgroep van pandeigenaren in het centrum.
• Er wordt een gevel-inspiratieboek voor pandeigenaren opgesteld om ze te stimuleren de eigen gevelop te knappen;
• De gemeente wil het winkelgebied van de entree Brugstraat, doorsteek Varsenerstraat-11 April Plein, Bermerstraat versterken. Voor deze deelgebieden werken we planontwerpen uit en vergroten we de kwaliteit door groen toe te voegen en andere maatregelen te nemen;
• De gemeente daagt pandeigenaren en ondernemers uit om te investeren in vernieuwing of transformatie van hun pand(en). Dat kan een herinvulling, uitbreiding, verkleining of omzetting van functie zijn (bv van winkel naar wonen). De gemeente gaat hiervoor stimuleringsgelden inzetten en verlaagt voor pandeigenaren en ondernemers de drempel om hiervan gebruik te maken.
• We willen het huiskamergevoel en de gastvrijheid versterken. Dat doen we door meer groen toe te voegen aan het centrum. Bovendien draagt het groen bij aan een gezond stadsklimaat zoals beperking van hittestress en het vasthouden van water. De concrete plannen hiervoor werkt de
gemeente samen met diverse partijen nog verder uit.

Voorzitter Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen Rinie Henning: “we waarderen het enorm dat de provincie opnieuw ons centrum hiermee een belangrijke impuls wil geven. Samen hebben we nog veel werk te doen om het centrum van Ommen vitaal en toekomstbestendig te maken. Daarbij is het van groot belang om als betrokken partijen vanuit een gezamenlijk belang en perspectief hiermee aan de slag te gaan.”

Wethouder Leo Bongers: “de gemeente Ommen en het Ondernemersfonds Centrum Ommen zetten samen de schouders onder dit uitdagende proces. Samen werken we aan een uitvoeringsprogramma om de afgesproken doelen te vertalen naar concrete acties. Dit vormt een belangrijke basis voor investeringen in het centrum van Ommen. We zijn blij dat de provincie Overijssel met kennis, ondersteuning en subsidie vanuit de Stadsbeweging ons hierin blijft ondersteunen”.

Ook gedeputeerde Monique van Haaf is blij met de recente ontwikkeling in het centrum: “Het is mooi om te zien hoe de gemeente met alle partijen werkt aan het centrum. Zo krijg je een goede verbinding van diverse thema’s zoals klimaat, wonen, verblijven en ondernemen. Dat kan je alleen met een goede samenwerking met vastgoed in de ‘gouden driehoek’ met ondernemers en overheid.”

Stuurgroep
Er is een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Ommen, ondernemers en eigenaren van panden die onder aanvoering van de centrummanager Leo Hoksbergen voor het centrum dit proces aansturen.