LPO, CDA en ChristenUnie sluiten coalitieakkoord in Ommen

OMMEN - De fractievoorzitters van LPO, CDA en ChristenUnie tekenende 7 juni) het coalitieakkoord 2022-
2026: ‘Bouwen aan de toekomst.’ In het akkoord zijn de partijen het eens geworden over de plannen voor
een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van de gemeente Ommen.
Het akkoord is het resultaat van een periode met gesprekken tussen de drie partijen, onder leiding van
formateur Klaas Agricola. Het akkoord heeft als uitgangspunt een toekomstbestendige en duurzame
ontwikkeling van Ommen, en dienstbaarheid aan inwoners en bedrijven. Dit uitgangspunt heeft geleid tot
plannen als; het op orde brengen van dienstverlening, verbeteren van de samenwerking in zorg en welzijn,
realisatie van ambities en opgaven uit de Omgevingsvisie en het verder ontwikkelen van de gemeentelijke
organisatie Ommen 4.0.
De komende vier jaar zullen er stevige keuzes moeten worden gemaakt over verschillende onderwerpen. De
omgevingswet en afspraken over de energietransitie moeten onder andere worden geïmplementeerd, en ook
vraagt de woningbouwopgave waarmee inwoners de kans wordt geboden om in de gemeente Ommen te
kunnen blijven wonen, aandacht.
De coalitie kiest bewust voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen, met het karakter van een lange termijn
agenda voor de komende jaren. Daarnaast komen er de komende vier jaar ook nieuwe vraagstukken op de
agenda waarover in het akkoord nog geen afspraken zijn gemaakt.
Dick Remmers (LPO) namens de drie partijen:
“Voor het maken van dit coalitieakkoord op hoofdlijnen hebben we in een goede en constructieve sfeer vele
onderwerpen stuk voor stuk bij de kop gehad. De gesprekken hadden een helder karakter en werden gevoerd
met respect voor elkaars standpunten. De coalitie heeft het volste vertrouwen in het beoogd college voor de
komende raadsperiode.”
Kandidaat wethouders
Om de ambities van de coalitiepartijen waar te maken worden drie kandidaat-wethouders voorgesteld.
• Leo Bongers (LPO): Financiën, Centrum, Bedrijven en bedrijventerreinen, Recreatie en toerisme,
Implementatie en uitvoering Omgevingswet.
• Alice van den Nieuwboer (CDA): Jeugdzorg, Wmo en inclusiviteit, Onderwijs, Sport en cultuur, Vitale
kernen, Wonen, Verkeer en mobiliteit.
Ommen, 7 juni 2022
• Bart Jaspers Faijer (CU): Armoedebestrijding en werk en inkomen, Openbare ruimte, Gemeentelijke
eigendommen, Ontwikkelingsperspectieven landelijk gebied, Landbouw, Duurzaamheid en Klimaat.
Het coalitieakkoord staat dinsdag 14 juni geagendeerd tijdens de raadvergadering. Tijdens deze
raadsvergadering worden ook de kandidaat wethouders geïnstalleerd.