Algemeen bestuur Vechtstromen stelt Waterbeheerprogramma 2022-2027 vast

VECHTDAL - Het Algemeen Bestuur van waterschap Vechtstromen heeft in de AB-vergadering van woensdag 15 december het waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. In dit programma is vastgelegd welke doelen het waterschap wil bereiken op het gebied van het waterbeheer en welke maatregelen worden genomen om die doelen te realiseren. Samenwerking is daarbij belangrijk en Vechtstromen streeft dan ook naar nog meer verbinding met haar omgeving en voor een proactieve rol in de ruimtelijke planvorming

Elke zes jaar stellen waterschappen een zogenoemd waterbeheerprogramma op, waarbij de kerntaken het uitgangspunt zijn. In het waterbeheerprogramma 2022-2027 is vastgelegd welke doelen Vechtstromen nastreeft voor het waterbeheer en welke maatregelen worden genomen om die doelen te realiseren. Het waterbeheerprogramma volgt logisch op de Watervisie 2050, die in het voorjaar van 2021 is vastgesteld.

“De inzet voor de aankomende jaren, is het voorkomen van wateroverlast, het tegengaan van een tekort aan water in droge periodes en het werken aan schoon water”, licht DB-lid Hans van Agteren toe. “Ook werkt Vechtstromen aan voldoende water voor wonen, werken en recreëren. Daarnaast willen we bijdragen aan een leefbare omgeving door in te zetten op biodiversiteit, energietransitie en de circulaire economie”.

“De maatregelen die in het waterbeheerprogramma 2022-2027 staan, zijn nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe op te vangen”, stelt Van Agteren. “Daarbij moeten we ons ervan bewust zijn dat het waterschap de gestelde doelen niet alléén kan realiseren. Samenwerking is enorm belangrijk en we streven dan ook naar nog meer verbinding met onze omgeving en voor een proactieve rol in de ruimtelijke planvorming.”