Dalfsen zet in op samen wonen, werken en leven

DALFSEN- Op maandag 1 november bespreekt de gemeenteraad de begroting 2022 -2025. Een begroting die, mede door extra middelen vanuit het Rijk en eerdere bezuinigen, een positief beeld voor de komende jaren laat zien. Centraal hierin staat: De gemeente wil werken aan een wendbare, veerkrachtige samenleving en een vangnet bieden voor wie dat nodig heeft.

Wethouder van Leeuwen: ’We willen blijven ontwikkelen en voldoen aan de opgaven die onze inwoners en ook het Rijk van ons verwachten. Ook voor 2022-2025 hebben we de balans gevonden en kunnen we ons verder inzetten voor het goed wonen, leven en werken in alle kernen van de gemeente Dalfsen. De benodigde financiën vallen, mede door toezeggingen vanuit het Rijk, positief uit. Voor nu komt er een zonnetje door, al blijft er bij opklaringen altijd kans op een bui. Het is belangrijk hier alert op te blijven.’

Sluitende begroting

Daar waar in juni tijdens het bespreken van de perspectiefnota nog een negatief saldo werd verwacht voor de komende jaren is dat beeld door de aangekondigde extra middelen jeugdzorg positief veranderd. De Rijksoverheid komt hiermee tegemoet aan de signalen die werden afgegeven door de gemeenten. Ook geeft zij met de extra middelen voor de corona maatregelen en het sociaal domein erkenning aan het werk van gemeenten. Mede door deze compensatie vanuit het Rijk en forse bezuinigingen in de afgelopen jaren is de begroting voor de komende jaren sluitend.

In 2022 draagt de gemeenteraad het stokje over aan een nieuwe raad. De nieuwe gemeenteraad krijgt met de nieuwe begroting 2022-2025 een structureel sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd met daarbij financiële ruimte voor (nieuwe) ambities.

Positief en waakzaam De komende jaren komt er nog veel op de gemeente Dalfsen af met ontwikkelingen als de overstap naar duurzame energie en de opwek ervan, het klimaat met droge en natte tijden en het maken of behouden van plekken om te wonen, te recreëren en te werken. Wethouder van Leeuwen: ‘Deze opgaven zijn enorm. Daarnaast zijn ook de sociale en maatschappelijke vragen aan de gemeente mede door corona toegenomen. Hierdoor is het belangrijk dat we ondanks het positieve perspectief van deze begroting waakzaam blijven, zodat we ook in de toekomst het vangnet kunnen blijven voor onze inwoners en ondernemers.’

Opgaven op een rij

Alle opgaven voor de toekomst staan in de begroting op een rij. In 2022 werkt de gemeente onder andere aan de Regionale energiestrategie, de warmtetransitie, start zij met de uitvoering van de Omgevingswet en investeert zij in bedrijventerreinen en het contact met ondernemers. Uitvoering wordt gegeven aan het integraal beleidsplan openbare ruimte en het beleidsplan preventie en onderzocht worden de huidige en toekomstige woonbehoeften. Daarnaast werkt de gemeente aan een wendbare en flexibele organisatie, die aansluit bij de vragen in de samenleving en inspeelt op de krappe arbeidsmarkt. De toekomstvisie 'Voor Elkaar' biedt een leidraad voor de begroting, waarmee de gemeente de onderlinge verbondenheid blijft stimuleren, koesteren en benutten.

Versterken van veerkracht

De gemeente is zich bewust van de langdurige effecten door corona. De economische tijden lijken gunstig, tegelijkertijd brengt het mogelijk afschaffen van steun vanuit de landelijke overheid ook onzekerheid met zich mee. Daarom houdt de gemeente oog voor kwetsbare inwoners en ondernemers. Naast de kwetsbaarheid is er ook veel kracht. De gemeente Dalfsen is onder de indruk van de veerkracht en onderlinge verbondenheid in de samenleving en wil zich blijven richten op het versterken hiervan.

Bespreking met de raad

De programmabegroting 2022-2025 wordt op 1 en 4 november tijdens de raadsvergadering besproken. Dat betekent dat de raad nog anders kan besluiten dan het college nu voorstelt. De raadsvergadering is voor iedereen (live) te bekijken via ris.dalfsen.nl.