Terinzagelegging ontwerp-addenda voor Natura 2000 - beheerplannen

VECHTDAL - Op 5 oktober 2021 hebben Gedeputeerde Staten voor vijf Natura 2000-beheerplannen een ontwerp-addendum (bijlage) vastgesteld. Het betreft de beheerplannen die voor de volgende vijf Natura 2000-gebieden zijn opgesteld:

  • Aamsveen
  • Landgoederen Oldenzaal
  • Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
  • Vecht- en  Beneden Reggegebied
  • Buurserzand en Haaksbergerveen

Aanleiding

Voor vrijwel alle Natura 2000-gebieden in Overijssel is de afgelopen jaren een beheerplan vastgesteld. In een beheerplan staan onder andere de natuurherstelmaatregelen beschreven die in het Natura 2000-gebied moeten worden genomen om de natuur te herstellen en versterken. In de huidige beheerplanperiode zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, die als maatregel in het beheerplan waren opgenomen. Deze onderzoeken laten zien dat er extra maatregelen moeten worden genomen in de vijf eerder genoemden gebieden. Deze aanvullende maatregelen moeten worden toegevoegd aan de beheerplannen. Dit doen we door een extra bijlage (addendum) aan de bestaande vijf beheerplannen toe te voegen.

Waarom?

Om de natuur te versterken in Overijssel worden door de provincie zowel maatregelen genomen om de stikstofuitstoot te verminderen als de bestaande natuur te versterken. De beheerplannen richten zich op het versterken van de bestaande natuur.

Door het nemen van (extra) herstelmaatregelen zorgen we ervoor dat de kwaliteit van leefgebieden van zeldzame dieren en planten verbetert, voor nu en in de toekomst. Met maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten, zoals verdroging en de uitstoot van stikstof.

De extra maatregelen die moeten worden uitgevoerd vinden plaats binnen de bestaande natuurgebieden en hebben geen extra gevolgen voor de directe omgeving.

Waar inzien?

De vijf ontwerp-addenda liggen ter inzage van 21 oktober tot en met 1 december 2021. De documenten  zijn digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage (verwijst naar een andere website) en als inkijkexemplaar (alleen op afspraak)  in te zien op het provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, Zwolle).

Indienen reactie

In de periode van terinzagelegging kunt u reageren op de ontwerp-addenda. Wij ontvangen uw reactie (bij voorkeur digitaal) via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. onder vermelding van “ontwerp-addendum  + de naam van het betreffende Natura 2000-gebied”. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Cees Ortelee, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., (038) 499 79 15.

Vervolg

De eventuele zienswijzen op de ontwerp-addenda worden samengevat en beantwoord in een Nota van Antwoord, en indien nodig verwerkt in de definitieve addenda. Deze addenda worden naar verwachting begin 2022 door Gedeputeerde Staten  vastgesteld. Vervolgens worden de addenda en de Nota van Antwoord gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Voor meer informatie: www.overijssel.nl/loket/ter-inzage