Bestuur en toezicht

ANBI Stichting

RTV Vechtdal is het merk van Stichting Lokale Omroep Dalfsen Ommen Nieuwleusen.De Stichting heeft een ANBI status, een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Het betekent, dat bestuursleden (behalve een vrijwilligersvergoeding) geen salaris ontvangen. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

‘Impact’ als sociale doelstelling

Het bestuur en de organisatie streven naar een positie als sociale onderneming: een efficiënt geleide organisatie met een verdienmodel en een op winst gericht beleid. Voor ons is de winst niet het doel maar een middel om als lokale streekomroep sociale doelstellingen te realiseren. Sociale doelstellingen zijn de uitkomst van overleg over het effect (‘impact’) dat we voor onze stakeholders kunnen realiseren. Voor lokale omroepen zijn gemeenten vanouds belangrijke stakeholders, naast de binnen die gemeenten aanwezige kleine dorpskernen, de ondernemers in het Vechtdal en Vechtdalbreed werkende instellingen.Raadpleeg voor meer informatie over ons beleid als sociale onderneming de pagina Beleidsplan.

Dagelijks bestuur RTV Vechtdal

Gerrit Westerman, voorzitter
Tiny Hoving-Ensing, secretaris/penningmeester
Cor de Feyter, bestuurslid
Wim de Jonge, hoofdredacteur

Het dagelijks bestuur van RTV Vechtdal. V.l.n.r. Cor de Feyter, Tiny Hoving en Gerrit WestermanHet dagelijks bestuur van RTV Vechtdal. V.l.n.r. Cor de Feyter, Tiny Hoving en Gerrit Westerman

Algemeen Bestuur RTV Vechtdal

Herman Odink, voorzitter vrijwilligers FM
Marcel van der Vegt, programma’s NL
Gerrit Jan Heinen, adviseur

Media Toezicht

Het programma van lokale omroepen dient voor 50% te bestaan uit lokale Informatie, lokale Cultuur en Educatie (de zgn. ICE-norm). Het Commissariaat voor de Media ziet hier op toe. Bij RTV Vechtdal waakt het Programmabeleidsbepalend Orgaan (‘PBO’) over de naleving van de ICE-norm. Het PBO vertegenwoordigt in zijn samenstelling de verschillende stromingen in de lokale bevolking. Het stelt jaarlijks het programmabeleid van RTV Vechtdal vast. Het bestuur van RTV Vechtdal verstrekt de informatie die het PBO voor het uitoefenen van zijn taak nodig heeft.

PBO RTV Vechtdal

Mevr. drs. Marijke van den Berg, Zwolle, docent journalistiek Hogeschool Windesheim
Erik van den Berg, Dalfsen, DJ Vechtdal FM
Chris Brandsema, Dalfsen, dir. Sales Nederland Arcabo, vz. Platform Breed Economisch Overleg Dalfsen en vz. Stichting Bevaarbaarheid van de Vecht
Mevr. Fennia Franken, Dedemsvaart, Divisiemanager langdurige zorg, Baalderborggroep Hardenberg
ds. Karel Hazeleger, vz., Ommen, predikant PKN Ommen
Henk Riezebos, Dalfsen, eigenaar Kunstlokaal Dalfsen

Journalistieke onafhankelijkheid

Vrijwilligers verrichten hun journalistieke werkzaamheden onder de regels van het RTV Vechtdal Programmastatuut. Daarin vinden vrijwilligers de beginselen voor verantwoorde journalistiek. Het PBO waarborgt de journalistieke onafhankelijkheid van de vrijwilligers door onafhankelijk van het bestuur te besluiten over het Programmabeleid. Het PBO kiest uit zijn midden een voorzitter en vergadert vier maal per jaar. Het bestuur neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen en heeft daarbij geen stemrecht.